Керівники

Олексій Братущак

Олексій Братущак

Олексій Братущак – Виконавчий Директор.. Навчався в НТУУ “КПІ”, був активістом студентського самоврядування.

Нині допомагає молодому поколінню зрозуміти – якщо адмінітрація вишу має зуб на активіста ОСС, є висока вірогідність того, що він все робить правильно.

 

Рада Правління StudMP

Рада Правління StudMP

За Статутом ГО StudMP:

4.4.1. Рада Правління Організації обирається на один рік у складі не менше трьох членів. Члени Ради Правління можуть бути переобрані на наступний термін.

4.4.2. Кількісний та особистий склад Ради Правління Організації визначається Загальними Зборами Організації.

4.4.3. Рада Правління Організації має повноваження:

4.4.3.1. визначати конкретні завдання і форми діяльності Організації згідно зі Статутом та рішеннями Загальних Зборів;

4.4.3.2. затверджувати і змінювати оперативні і фінансові плани, складати та подавати на затвердження Загальним зборам річні бюджети, баланси та звіти Організації;

4.4.3.3. встановлювати порядок фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;

4.4.3.4. приймати рішення про придбання і розпорядження нерухомим майном Організації;

4.4.3.5. затверджувати символіку, визначати порядок її використання і зберігання;

4.4.3.6. затверджувати зразки та описи бланків, штампів, печаток;

4.4.3.7. організовувати виконання рішень Загальних Зборів;

4.4.3.8. забезпечувати підготовку та проведення засідань Загальних Зборів;

4.4.3.9. керувати поточною діяльністю Організації;

4.4.3.10. приймати рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;

4.4.3.11. ухвалювати рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;

4.4.3.12. приймати Положення про відокремлений підрозділ Організації;

4.4.3.13. засновувати та ліквідовувати друковані засоби масової інформації, призначати і звільняти їх керівників;

4.4.3.14. вести інформаційну політику;

4.4.3.15. визначати фінансові та інші внутрішні правила діяльності Організації;

4.4.3.16. визначати основні напрямки залучення та використання майна і коштів Організації в період між черговими Загальними Зборами;

4.4.3.17. здійснювати залучення коштів задля забезпечення діяльності Організації;

4.4.3.18. розробляти та вносити на затвердження Загальних Зборів річного бюджету та звітів, у тому числі про залучення й використання коштів і майна Організації;

4.4.3.19. приймати рішення щодо вступу Організації у спільний проект з іншими особами;

4.4.3.20. приймати рішення про створення фондів Організації;

4.4.3.21. визначати місце, час, строки проведення і проект порядку денного чергового засідання Загальних Зборів;

4.4.3.22. затверджувати рішення, Положення та інші внутрішні документи Організації, що розробляються та подаються Виконавчим директором;

4.4.3.23. брати участь у визначенні стратегічних ризиків у діяльності Організації, шляхів їх уникнення або подолання, а також затверджувати визначені ризики та стратегії управління ними.

4.4.3.24. члени Ради правління мають право представляти Організацію без довіреності.

4.4.4. Засідання Ради Правління є повноважними, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради Правління. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради Правління.

4.4.5. Засідання Ради Правління Організації відбуваються не менше одного разу на 3 місяці, на вимогу 2/3 членів Ради Правління Організації або Наглядовою Радою і є повноважними при наявності більшості її членів.

4.4.6. Рішення Ради Правління оформлюються протоколом.

4.4.7. Якщо член Ради Правління подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин – у зв’язку з чим кількість членів Ради Правління стає меншою, ніж визначено Статутом, Рада Правління більшістю голосів призначає нового члена на строк до чергових Загальних Зборів.

4.4.8. Рада Правління Організації звітує перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на Загальних Зборах.